Google analytics

O škole

Mateřská škola Pod Homolkou - příspěvková organizace se sídlem Pod Homolkou 1601 , Beroun  ; s odloučeným pracovištěm v ulici Vrchlického 63 ,Beroun

Budova školy byla postavena v roce 1968. Od roku 2017 byl celý areál komplexně zrekonstruován včetně zateplení, střechy a vnitřních prostor. Tři budovy jsou nyní propojeny zastřešenými chodníky a napojením na prostřední budovu vzniklo „atrium“, využívané jak pro hry dětí při špatném počasí, tak pro různá vystoupení a setkávání s rodiči.

 

Velmi zdařilé jsou prostory u tříd v přízemí, kde zasklením teras vznikly „zimní zahrady“. Škola byla oceněna v krajské soutěži „Stavba roku“  „Zvláštní cenou za úspěšnou modernizaci školského objektu“  V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce zahrady. Cílem bylo vytvořit přírodní zahradu, která povede děti k poznávání přírodních jevů, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí.

 

V areálu je ve dvou budovách sedm tříd s kapacitou 165 dětí. V provozní budově je umístěna kuchyně (vařící i pro jiné školy a zařízení) a prádelna. Je zde i ředitelna, kancelář a ostatní provozní prostory.

 

1.10.2020 došlo ke sloučení MŠ Pod Homolkou s MŠ Vrchlického. Budova v ulici Vrchlického 63 je umístěna v části Berouna zvaném Závodí. V budově se nachází tři třídy s kapacitou 70 dětí. Celodenní stravování zajišťuje kuchyně, umístěná v budově školy. Směrem k ulici Vrchlického je před budovou vytvořeno malé dopravní hřiště a za budovou se nachází zahrada, která je tak chráněna před hlukem z ulice.

 

Mateřské školy od 1.10.2020 vystupují pod jednotným názvem Mateřská Škola Pod Homolkou 1601, Beroun. Mateřská škola je příspěvkovou organizací.

 

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP):

Naše koncepce je založena na pojetí výchovy, která vychází z chápání dítěte jako subjektu vlastního utváření, respektive dosažení tohoto stavu v důsledku interakce pedagoga a dítěte.

 

Název ŠVP:

Já, ty a my všichni tady na Zemi.

 

Motto:

Učitel nedává ani tak ze své moudrosti, jako spíše ze své víry a láskyplnosti

Chalíl Džibran

 

Hlavní cíl ŠVP:

  1. Výchova vstřícného, komunikativního a sebevědomého dítěte, schopného přizpůsobit se pravidlům a životu v sociální skupině.
  2. Rozvíjet kreativitu a vynalézavost ve všech oblastech života dítěte zejména v oblasti seznamování s přírodou 

 

To vše v rámci kulturních tradic a základních lidských a etických hodnot.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo